احکام را از کی بپرسیم

شرایط محرمیت با شیر
شیر دادن به کودک دیگرى با شرایطى موجب محرمیت مى‏گردد. این شرایط عبارتند از:
۱. شیر، حاصل ازدواج صحیح باشد. شیر حاصل از راه نا‌مشروع موجب محرمیّت نمى‏گردد.
۲. سن کودک زیر دو سال قمرى باشد. شیر دادن پس از دوسالگى موجب محرمیّت نیست. در اینکه این شرط در فرزند مرضعه نیز معتبر است یا نه، اختلاف است. بنابر اعتبار، چنانچه فرزند مرضعه دو سالش تمام شده باشد، شیر دادن به کودکى دیگر موجب محرمیت نمى‏شود.
۳. صاحب‌شیر یکى باشد. بنابر این، اگر کودک مقدار شیر لازم در حصول محرمیت را از پستان دو زن که شوهر شان متفاوت است بخورد، محرمیت حاصل نمى‏شود.
۴. کودک به مقدار لازم شیر بخورد. بنابر این، صرف شیر خوردن کودک از پستان زن براى حصول محرمیت کافى نیست. در مقدار لازم براى محرمیت اختلاف است. بنابر مشهور، محرمیت با تحقق یکى از تقدیرهاى سه گانه اثر، زمان و عدد حاصل مى‏شود.
مراد از اثر آن است که کودک به اندازه‏اى شیر بخورد که بر اثر آن در بدنش گوشت بروید واستخوانهایش محکم گردد. در اینکه در حصول محرمیت، تحقق هردو (روییدن گوشت ومحکم شدن استخوانها) معتبر است یا تحقق یکى کفایت مى‏کند، اختلاف است. در هر صورت تحقق اثر باید معلول شیردادن به تنهایى باشد، به گونه‏اى که به آن منتسب گردد.
مراد از زمان، شیر خوردن به مدت یک شبانه روز و مراد از عدد، پانزده بار شیر خوردن است. برخى، ده بار را نیز کافى دانسته ‏اند. بنابر قول مشهور شرط حصول محرمیت به هریک از تقدیرهاى سه گانه، آن است که کودک از پستان شیر بخورد نه آنکه شیر را به حلق او بریزند؛
چنان که شرط حصول محرمیت به عدد آن است که کودک در هر بار به طور کامل و نیز پى درپى شیر بخورد.ملاک درکامل بودن شیرخوردن، عرف است. برخى گفته‏اند: ملاک آن، سیرشدن کودک درهربار و رها کردن پستان از روى سیرى است.
مراد از پى در پى بودن رضاع آن است که کودک در اثناى عدد از زنى دیگر شیر نخورد. بنابر این اگر بعض عدد را از زنى و بعض آن را از زنى دیگر شیر بخورد،محرمیت حاصل نمى‏شود؛ هرچند صاحب هر دو شیر یک مرد باشد و زن اول پس از فاصله زن دوم، عدد را کامل کند.
در تقدیر به اثر، نه کامل شیر خوردن در هر بار شرط است و نه پى در پى خوردن آن. برخى، در تقدیر به زمان، آن دو را شرط دانسته‏اند. شیر خوردن از پستان زن مرده موجب حصول محرمیت نیست.

اینم لینک اصلی http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9

در مورد صیغه ی محرمیت هم :

1. فقط زن بدون شوهر می تواند با پسرخوانده ی خود صیغه ی محرمیت بخواند که این همان صیغه ی ازدواج است . البته می توان در صیغه شرط عدم تمتع گذاشت .

2. صیغه ی محرمیت تنها زمانی بین دختران و نوه های اناث یا مادر و مادر بزرگ زن و آن پسر محرمیت ایجاد می کند که دخول صورت گرفته باشت ولو در زمان ناهشیاری و یا خواب .

به همین جهت است که مراجع می گویند عملا راهی به جز محرمیت رضاعی برای پسرخوانده با مادرخوانده نمی باشد .

/ 0 نظر / 22 بازدید