روزت مبارک کسی که برای اولین بار امسال روز پدر را با دو فرشته ی آسمانی جشن می گیری

پدر بودنت مبارک

سایه ات مستدام و قلبت سبز